Dimecres , 29 Maig 2024

Reglament de règim interior

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA UNIÓ ESPORTIVA GAUDÍ

NOTA PRELIMINAR

En tot el tex d’aquest Reglament de Règim Interior, qualsevol referència a l’entrenador, jugador, àrbitre, delegat, pares, etc. expressada en gènere masculí, no és pas un signe de discriminació, i s’aplica, naturalment, al gènere femení. Aquesta formulación s’ha triat per simplificar el redactat.

ÍNDEX

TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

TITOL II.- COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA.

CAPÍTOL I.- ÒRGANS DE GOVERN.

CAPÍTOL II.- COS TÈCNIC.

CAPÍTOL III.- JUGADORS.

CAPÍTOL IV.- DELEGATS.

CAPÍTOL V.- PARES I TUTORS

TITOL III.- RÈGIM DISCIPLINARI.

DISPOSICIONS FINALS.

Data d’aprovació: vint de març de dos mil tretze.

Modificat: vint de febrer de dos mil catorze.

Modificat: vint-i-sis de maig de dos mil vint-i-un

 

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

 ARTICLE 1er.- OBJECTE.

El present Reglament de Règim Interior té per objecte regular l’organització i el funcionament intern de tots els equips del club UNIÓ ESPORTIVA GAUDÍ

ARTICLE 2n.- ÀMBIT D’ APLICACIÓ.

 El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits.

 a) Personal:

2.1  Els esportistes inscrits en el Club des de la formalització de la inscripció fins a la seva baixa.

2.2  A tot col·laborador tècnic del Club.

2.3 A tots els pares o tutors dels jugadors del club des del moment de la inscripció del fill fins a la seva baixa en el club, en aquells aspectes en els quals siguin aplicables.

2.4  A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin part del Club.

b) Espaial:

2.5 Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als quals es desplacin els components del Club íntegrament o en part, bé sigui de manera esporàdica o habitual per realitzar les activitats esportives.

TÍTOL II. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

 

CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN.

 

ARTICLE 3r.

3.1 L’òrgan de govern del Club és la Junta Directiva, que nomenarà la Direcció Esportiva i les comissions que cregui oportunes.

ARTICLE 4t. – PRINCIPIS D’ACTUACIÓ.

4.1 Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats del Club es desenvolupin d’acord amb el projecte del mateix, amb l’objecte de fer possible l’efectiva realització de les finalitats previstes.

4.2 Els òrgans del Club garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici i els drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, pares, i tutors i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club en la vida del mateix, en la seva gestió i en la seva avaluació.

CAPÍTOL II. COS TÈCNIC.

ARTICLE 5è.- FUNCIONS.

5.1 La Direcció Esportiva, serà exercida per un Director Esportiu, que nomenarà als coordinadors que li siguin necessaris per exercir la seva funció.

5.2 Els entrenadors exerceixen la funció docent en l’àmbit esportiu, el seu exercici s’orientarà a la realització de les finalitats educatives i esportives establertes en el projecte del Club.

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació i gaudeixen de  l’absoluta confiança tant de la Direcció Esportiva com de la Junta Directiva.

5.3 Competeix a la Junta Directiva a proposta de la Direcció Esportiva, el nomenament i destitució dels entrenadors.

ARTICLE 6è.- DRETS.

6.1 Els entrenadors ostenten els següents drets:

 1. A exercir les seves funcions dins del respecte al projecte del Club, en els equips de treball als quals se´ls destini.
 2. A ser informats per qui correspongui dels assumptes que concerneixen al Club en general i a ells en particular.
 3. A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’estaments i integrants del Club.
 4. A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions per exercir la seva labor, sempre conforme a les normes que regulen el seu ús.
 5. A presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu, formulades per escrit davant els Òrgans de Govern del Club.
 6. Rebre les contrasenyes necessàries per poder entrar a la zona reservada als entrenadors del Club de la pàgina web del mateix, on podran trobar els diferents comunicats i reglaments que es realitzin.

 

ARTICLE 7è.- DEURES.

7.1 Els entrenadors tenen els següents deures:

 1. Facilitar totes les dades personals sol·licitades pel club, amb la finalitat de poder emplenar la fitxa interna del mateix. Les dades facilitades seran tractades confidencialment i formaran part d’un fitxer titularitat de la U.E. Gaudí.
 2. Elaborar la planificació anual del seu equip, dintre del termini i en la forma escaient, i una vegada aprovada per la Direcció Esportiva, desenvolupar i complir amb la programació establerta. Quan finalitzi la temporada hauran de presentar un informe de la temporada tractant quants temes els indiqui la Direcció Esportiva.
 3. Participar, excepte causa justificada, en totes les activitats programades, així com en aquelles a les quals siguin degudament convocats.
 4. Mantenir una conducta respectuosa i digna en el desenvolupament de la seva funció, així com en la seva relació amb els diferents estaments i membres del Club, posant l’accent en els esportistes.
 5. Exercir amb competència i exactitud les tasques i activitats corresponents. Reunions d’entrenadors, de formació, aplicació del protocol de lesió de jugadors, arbitratges o qualsevol altra activitat aprovada en Junta Directiva i confirmada en les reunions d’entrenadors.
 6. Atendre consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats en el projecte del Club.
 7. Atendre les consultes dels pares o tutors dels esportistes menors d’edat, amb la finalitat de compartir la tasca d’educadors en l’àmbit de la seva competència.
 8. Acatar, complir o aplicar el règim disciplinari del Club segons el seu àmbit de competència.
 9. Arribar abans dels entrenaments o partits i abandonar les instal·lacions després de la seva finalització, una vegada hagin comprovat que no quedi en les mateixes, cap jugador sota la seva responsabilitat.
 10. Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència en el mateix.
 11. Col·locar i guardar els elements necessaris per al desenvolupament d’entrenaments i partits (xarxes, pilotes, banquetes etc.)
 12. Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva.
 13. Portar sempre l’equipament esportiu adequat a l’activitat que es tracti, complint en tot moment les especificacions que per al mateix es detallen.
 14. Acceptar i facilitar que entrenin i puguin ser convocats els jugadors d’altres categories i equips del club a proposta de la Direcció Esportiva, en els equips que són responsables.
 15. Acordar amb la Direcció Esportiva la sol·licitud de jugadors d’altres categories i equips del Club, perquè entrenin i puguin ser convocats en els equips que són responsables
 16. Complir el compromís que els vincula al club, renovable per espai d’una temporada.
 1. Si com a conseqüència de la seva actuació, un entrenador resulta sancionat per un Comitè de Competició federatiu, i aquesta sanció comporta una multa econòmica al club, aquesta serà pagada per l’infractor.

CAPÍTOL III. JUGADORS.

ARTICLE 8è.- DRETS

8.1 El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.

8.2 Tots els jugadors tenen dret a tenir les mateixes oportunitats d’accés a tots els equips del Club. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament i les seves aptituds per al joc.

Per assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar:

 1. Entrenador.
 2. Instal·lacions esportives per realitzar la pràctica de bàsquet.
 3. Equipament esportiu.
 4. Un horari d’entrenament.
 5. La participació dels equips en Competicions Oficials o campionats organitzats pels organismes oficials o per la federació competent.
 6. L’ensenyament de la disciplina esportiva.
 7. La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista

8.3 Tots els jugadors tenen dret al fet que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.

8.4 Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club a través dels capitans de cadascun dels equips i en els termes que se’ls determini.

8.5 Poder ser convocat per seleccions autonòmiques o estatals, en el cas que així es produís.

8.6 Rebre de forma escrita qualsevol tipus de comunicació sobre les infraccions que hagi pogut cometre, així com la sanció que se li apliqui per les mateixes.

8.7 Rebre les contrasenyes necessàries per poder entrar a la zona reservada als jugadors del Club de la pàgina web del mateix, on podran trobar els diferents comunicats i reglaments que es realitzin.

8.8 Els jugadors tenen dret al fet que se’ls expliqui el reglament de la Federació en la qual estiguin inscrits.

8.9 El Capità de l’Equip.

 1. Designacions:
 2. Cada equip, a proposta del seu entrenador designarà un capità i un capità suplent per a cada temporada.
 3. El sistema a seguir per a la designació, podrà ser modificat per la Direcció Esportiva quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
 4. En determinades situacions es podrà retirar de la capitania al jugador que l’exerceixi, si no compleix les seves funcions adequadament o incompleix aquest Reglament de Règim Interior.

Funcions:

 1. El capità és l’enllaç entre l’entrenador i els seus companys d’equip i, al seu torn, el portaveu d’aquests
 2. Ha de preocupar-se de mantenir puntualment informats a tots els seus companys sobre horaris de partits, convocatòries, desplaçaments, etc.
 3. Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com en els partits, així com també en qualsevol circumstància i lloc en què es trobi l’equip.

8.10 En el cas que un jugador hagi de ser baixa temporal per lesió o malaltia, per un termini superior de tres mesos i ho comuniqui per escrit al Club, tindrà, al final de temprada, una bonificació del 50% de la part proporcional  que hagi pagat durant el període de baixa. Aquest període començarà a partir del mes següent al que hagi notificat la seva baixa i fins que sigui alta. El Club, si ho estima necessari, podrà sol-licitar al jugador que aporti la documentació que acrediti les causes de la baixa i el termini previst de la durada de la mateixa.

 

ARTICLE 9è.- DEURES

9.1. Els jugadors tenen els següents deures:

 1. Facilitar totes les dades personals sol·licitats pel Club, amb la finalitat de poder emplenar la fitxa interna del mateix. Les dades facilitades seran tractats confidencialment i formaran part d’una fitxer titularitat de la U.E. Gaudí.
 2. Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes, podent ser sol·licitats per a altres equips del club diferent al que estan assignats a proposta de la Direcció Esportiva.
 3. Els jugadors hauran d’estar completament equipats i preparats per donar començament l’entrenament amb rigorosa puntualitat.
 4. Assistir a tots els partits als quals siguin convocats ja siguin amb el seu equip o amb els restants del Club, amb l’antelació determinada per l’entrenador i amb l’equipatge esportiu oficial del club (xandall i equipatge reglamentari). Sent l’equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors estan obligats a portar-ho, complint les especificacions que per al mateix es detallen, sense alterar ni modificar l’equipatge oficial del club.
 5. Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els quals no puguin acudir, havent-se de comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació, excepte causes de força major.

Es consideren motius justificats:

 •  malaltia
 •  familiars
 •  docents
 •  aquells altres que s’estableixin.

Els entrenadors valoraran l’esforç complementari dels jugadors en l’assistència a tots els entrenaments, podent ser determinant per a les convocatòries.

No es consideren motius justificats.

 •  Els no inclosos en els anteriors.
 •  Pràctica d’altres activitats.
 •  L’assiduïtat en les faltes.
 1. Arribar puntualment a l’hora indicada tant als entrenaments com als partits als quals siguin convocats.
 1. Cuidar el material esportiu del Club i les instal·lacions esportives fent un ús adequat i correcte dels mateixos.
 2. Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits amb altres jugadors, companys, àrbitres, entrenadors, delegats i qualsevol altra persona que estigui present, pertanyi o no al Club.
 3. Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club.
 4. L’equipatge oficial del club és a càrrec del jugador i és obligatori, consta d’un pack compost per la samarreta de la primera i segona equipació, pantaló, dessuadora i xandall, que podrà comprar en el lloc on el club li designi.
 5. L’import de la participació del jugador en el club per a tota la temporada, li ha de ser notificat abans de signar la inscripció i ha de fer-se efectiu íntegrament en el moment de signar-la. No obstan això, per tal de facilitar el seu pagament, la junta directiva està facultada a distribuir-lo en terminis i imports mensuals de la forma que estimi més convenient.
 6. Signada la inscripció, l’import abonat no és reintegrable ni totalment ni parcialment en el cas que un jugador desitgi ser baixa voluntària en el club abans de finalitzar la temporada. En el cas que el seu pagament sigui fet a terminis, s’obliga a fer efectius els que quedin pendents, El club no li donarà la carta de baixa mentre no compleixi amb aquest requisit,
 7. Si un jugador, en finalitzar la temporada, té algun termini pendent de pagament, no podrà formalitzar una nova llicència per a la següent temporada, fins que no hagi regularitzat el seu deute.
 8. Si com a conseqüència de la seva actuació, un jugador resulta sancionat per un Comitè de Competició federatiu, i aquesta sanció comporta una multa econòmica al Club, aquesta serà pagada pel jugador, girant-li el Club al mes següent, un rebut per l’import de la sanció, al seu compte bancari.
 9. Acatar i complir les sancions que els siguin imposades tant pel Club, com per la Federació en la qual hagi estat inscrit.

CAPÍTOL IV. DELEGATS DEL CLUB

ARTICLE 10è.- DELEGATS D’EQUIP

Són nomenats per la Junta Directiva del Club a proposta dels entrenadors i de la Direcció

Esportiva i tenen les següents funcions:

 1. Ostentar la representació del Club en els partits que se celebrin tant fora com en la nostra localitat, tenint a més la següent funció de complir amb la normativa corresponent de la federació en tots els partits, pel que comptarà amb la fitxa federativa corresponent.
 2. Si com a conseqüència de la seva actuació, un delegat d’equip resulta sancionat per un Comitè de Competició federatiu, i aquesta sanció comporta una multa econòmica al club, aquesta serà pagada per l’infractor.

ARTICLE 11è.- DELEGAT DE CAMP

És nomenat per la Junta Directiva a proposta dels entrenadors i de la Direcció Esportiva i té les següents funcions:

 1. Comptarà amb fitxa federativa i complirà la normativa corresponent de la federació per a la bona praxi del joc en el camp.
 2. Ostentarà la màxima representació del Club en els partits que se celebrin en la seva pista.
 3. Comportar-se amb correcció i respecte en els partits amb jugadors, àrbitres, entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el Club que ens visiti.
 4. Obrir i tancar la instal·lació esportiva, condicionar la pista de joc perquè es trobi en perfectes condicions per a la disputa de partits i preparar els estris necessaris (marcador, taula d’anotació, actes, bolígrafs paper de calca, pilotes, etc.).
 5. Si com a conseqüència de la seva actuació, un delegat de camp resulta sancionat per un Comitè de Competició federatiu, i aquesta sanció comporta una multa econòmica al club, aquesta serà pagada per l’infractor.

 

CAPÍTOL V. PARES, MARES I TUTORS

ARTICLE 12è.- PARES, MARES i TUTORS

El Club reconeix que la seva participació i implicació és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte. Sense ells, especialment aquells que tenen fills en els equips més joves, seria impossible la consecució dels nostres objectius.

La seva col·laboració amb el nostre Club podem resumir-la de forma genèrica en què la inscripció d’un esportista en la U.E. Gaudí suposa el coneixement i acceptació, per part dels pares, de les activitats que ofereix el Club, i els compromet a respectar aquest Reglament i altres normatives així com procurar que els seus fills les respectin.

En particular hauran de:

 1. Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de la seva funció.
 2. Col·laborar amb els seus fills perquè aquests acudeixin amb assiduïtat, puntualitat i amb l’equipatge adequat als entrenaments, partits i activitats que s’organitzin.
 3. No entrar o evitar entrar en els vestuaris, a no ser per causa de força major, abans, durant, ni després dels partits sense permís del cos tècnic.
 4. Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclòs els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant als jugadors com als entrenadors, accions que siguin competència exclusiva del cos tècnic.
 5. Evitar interrompre l’entrenament per preguntar o informar als entrenadors. Qualsevol consulta haurà de realitzar-se una vegada finalitzada l’activitat, o abans de començar-la.
 6. Aportar al Club els documents o informes que sobre els seus fills se’ls sol·liciti en relació a dades personals, metges, etc., sempre relacionats amb l’activitat que ens ocupa, així com assistir a les reunions a les quals anessin citats pel cos tècnic o altres estaments superiors del Club.
 7. Evitar davant dels seus fills qualsevol crítica o comentari sobre els entrenadors o altres jugadors i sobre la directiva. Utilitzar els canals adequats per això.
 8. Mantenir en els partits una actitud correcta cap a tots els participants sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència.
 9. Informar al Club, (entrenador, Direcció Esportiva o Junta Directiva) de manera immediata, en el cas en què un club, equip, entrenador, coordinador o component d’alguna altra entitat es dirigeixi a algun component de la família o jugador oferint-li incorporar-se a aquest club aliè, en el cas que no s’hagi posat en contacte prèviament amb la U.E. Gaudí, per informar d’aquest interès.
 10. Si com a conseqüència de la seva actuació, el Club resulta sancionat per un Comitè de Competició federatiu, i aquesta sanció comporta una multa econòmica al Club, aquesta serà pagada per l’infractor.

Tindran dret a:

 1. Rebre de l’entrenador, quan així ho sol·licitin, la informació que sobre el seu fill pugui interessar-los en la forma i moment oportuns.
 2. Implicar-se en els estaments del Club tant a nivell directiu com de col·laboració.
 3. Rebre informació de la U.E. Gaudí sobre l’interès d’un altre club o equip per al fitxatge del seu fill, si així es produís, i en el cas en què aquest club s’hagués posat en contacte prèviament amb la U.E.Gaudí, tal i com marca el codi ètic signat per la nostra entitat.

Normativa especifica per jugadors menors d’edat

Els jugadors menors d’edat hauran d’arribar fins a l’interior del lloc establert pel club pels entrenaments acompanyats de pare, mare, tutor o persona autoritzada pels pares, que no el deixarà desatès fins que identifiqui la presència de l’entrenador o responsable del club. El club en cap cas és responsable del jugador fins que és a dins del recinte esportiu de l’entrenament i identificada la seva presència per l’entrenador o responsable del mateix.

Fora de l’horari d’entrenament els jugadors menors d’edat no es poden quedar al recinte si no és amb la presència de l’entrenador o responsable del club, o bé del pare, mare, tutor o persona autoritzada pels pares. L’entrenador o responsable del club que dirigeixi els entrenaments serà responsable de controlar la sortida de tots els jugadors del recinte a l’acabar l’entrenament.

En cas de suspensió de l’entrenament per pluja o qualsevol altre circumstància, el club avisarà, si hi ha temps suficient per fer-ho, perquè els jugadors no s’hagin de desplaçar, però no es farà responsable si algun jugador menor d’edat arriba a la instal·lació i la troba tancada. En cap cas el club té obligació de fer activitats alternatives.

Per tal de realitzar la sortida dels entrenaments el més controlada possible, es demana als pares, tutors o persones autoritzades pels pares, que siguin al recinte per recollir els jugadors menors d’edat amb la màxima puntualitat possible.

Els dies de partit al club, se seguiran les mateixes normes que les anteriorment previstes pels entrenaments respecte als menors d’edat.

Als desplaçaments per jugar partits, els pares o tutors, o persones autoritzades pels pares, seran responsables dels menors d’edat fins a l’arribada a l’interior del recinte esportiu on se celebri el partit fora del club; quan acabi el partit els pares o tutors recolliran al jugador també dins el recinte esportiu.

Si els pares o tutors consideren que el jugador pot entrar i sortir de les instal·lacions i desplaçar-se sense ser acompanyat per una persona responsable, hauran d’informar al club emplenant el full d’autorització corresponent.

 

TÍTOL III RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 13é.- DEFINICIÓ

La present normativa serà aplicable a tots els jugadors, tècnics i membres del club (delegats, pares, tutors i Junta Directiva).

ARTICLE 14è.- INFRACCIONS

.
14.1 Classificació:

 1. Lleus
 2. Greus
 3. Molt greus.

14.2. Són faltes lleus:

 1. Les faltes injustificades de puntualitat.
 2. Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i partits.
 3. La no comunicació al cos tècnic de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments i partits amb la suficient antelació quan allò sigui possible.
 4. L’actitud passiva en entrenaments i partits.
 5. La falta de respecte de caràcter lleu als seus companys o entrenadors que es facin en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, auxiliars o altres persones que directa o indirectament participin en les activitats del Club.
 6. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus.
 7. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 8. No portar o no estar preparat a temps amb l’equipatge adequat per iniciar o participar en partits.
 9. La negativa a assistir als entrenaments i als partits que siguin convocats en els equips diferents als quals pertanyen sense motiu justificat.

14.3 Són faltes greus:

 1. Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits.
 2. La reiterada i contínua falta de respecte a companys o entrenadors així com qualsevol comportament incorrecte i mancat de respecte de caràcter greu que es dugui a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc.
 3. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa greu als membres del Club i altres en deteriorament de la imatge del club.
 4. L’agressió física lleu o l’insult greu a membres del Club o d’altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc.
 5. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 6. La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada.
 7. L’incompliment del compromís de qualsevol persona vinculada al club de forma unilateral.
 8. Abandonar una sessió d’entrenament o partit sense el consentiment de l’entrenador.
 9. Fer cas omís a l’entrenador en tot el referent a indicacions disciplinàries.

14.4. Són faltes molt greus.

 1. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra els membres del Club o altres, així com el menyspreu de les activitats del Club mitjançant manifestacions públiques que deteriorin la seva imatge, tant verbalment com a través de mitjans de comunicació, pàgines web i/o xarxes socials.
 1. L’agressió física greu o insults molt greus a qualsevol persona implicada en les activitats del Club (jugadors, àrbitres, delegats, pares, taules arbitrals, públic, etc.)
 1. La comissió de dues faltes greus en el transcurs de dues temporades esportives.
 2. No complir les sancions imposades i, especialment, no abonar les sancions monetàries imposades al Club per la Federació com a conseqüència de l’actuació del responsable.

 

ARTICLE 15è.- SANCIONS.

A les faltes enumerades s’imposaran les següents sancions.

15.1. Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas:

 1. Amonestació verbal, privada.
 2. Amonestació verbal, pública
 3. Expulsió de l’entrenament o del partit de competició.
 4. Amonestació escrita, que serà comunicada als pares, als que siguin menors d’edat.
 5. Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 8 dies.
 6. Realització de tasques, si escau, que cooperin en la reparació de la falta comesa.
 7. Obertura d’expedient disciplinari en l’acumulació de 3 faltes lleus en el transcurs d’una temporada, susceptible de determinar sanció per falta greu.

15.2. Per faltes greus:

 1. Apercebiment, en el cas de contínues faltes injustificades d’assistència, en el qual s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent i de la Direcció Esportiva sobre aqueta actitud.
 1. Suspensió de la participació dels partits del seu equip, o de qualsevol altre del club, entre 2 partits i 5 partits.
 1. Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials causats, si escau, o a la millora i desenvolupament de les activitats del Club. Aquestes tasques hauran de realitzar-se per un període que no podrà excedir d’un mes.
 1. Suspensió del dret a assistir a l’entrenament esportiu per un període de temps no superior a 15 dies.
 1. Abonament dels danys causats.
 1. Prohibició, en el cas dels pares i acompanyants, d’accés al club, àrea o recinte esportiu entre 1 partit i 5 partits.

15.3. Per faltes molt greus.

 1. Abonament dels danys causats.
 2. Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials causats, si escau, o al millor desenvolupament de les activitats del Club. Aquestes tasques hauran de realitzar-se per un període que no podrà excedir de tres mesos.
 1. La inhabilitació, suspensió o privació de la condició de soci, exercir com a tècnic, entrenador, esportista o càrrec directiu amb caràcter temporal o definitiu, en adequada proporció a la infracció o infraccions comeses.
 1. Prohibició d’accés al club, àrea o recinte esportiu.
 2. Expulsió del Club.

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del responsable prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu d’actitud.

ARTICLE 16è.- COMPETÈNCIA PER LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS.

Per a les sancions considerades lleus, serà la Direcció Esportiva l’encarregada d’establir aquesta sanció. S’estableix la creació d’una Comissió Esportiva, que tractarà tots els temes disciplinaris del Club en una primera instància. La Comissió Esportiva, en la primera reunió que celebri tractarà les sancions lleus imposades per la Direcció Esportiva, ratificant o anul·lant aquestes sancions i indicant d’aquesta forma les sancions corresponents, si procedeixen.

Per a les faltes considerades greus o molt greus, serà la Junta Directiva, a petició de la Comissió Esportiva, qui decideixi la sanció que hagi d’aplicar-se.

Qualsevol jugador, entrenador o membre del Club pot denunciar qualsevol infracció davant la Direcció Esportiva o Comissió Esportiva del Club.

Davant una sanció imposada per la Comissió Esportiva, es pot sol·licitar la revisió a la Junta Directiva i la imposada per la Junta Directiva, a la Comissió d’Apel·lació.

ARTICULO 17è.- PROCEDIMENT SANCIONADOR.

17.1. En les sancions considerades lleus, el jugador, entrenador o qualsevol membre del club, que detecti aquesta infracció, haurà d’informar a la Direcció Esportiva i aquesta procedirà segons l’establert com a sanció lleu.

17.2. En el cas de faltes greus i molt greus. El jugador, entrenador o qualsevol membre del club, haurà d’informar a la Direcció Esportiva o Comissió Esportiva explicant el cas i aportant quanta informació estimi oportú per esclarir els fets. La Direcció Esportiva, una vegada corroborat per la Comissió Esportiva, informarà en la reunió de la Junta Directiva el cas a tractar i aquesta fallarà sobre aquest tema.

17.3. En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari, i a l’efecte de graduar l’aplicació de les sancions que procedeixen, es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars i socials del jugador, entrenador o delegat.

DISPOSICIONS FINALS.

PRIMERA. ENTRADA EN VIGOR.

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació en Junta Directiva.

SEGONA. MODIFICACIÓ.

Les modificacions d’aquest Reglament s’aprovaran en Junta Directiva.

Signat: El President

Ús de cookies

Aquesta web utiliza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Si continues navegant, estaràs acceptant l'ús que fem de les cookies. Pots canviar la configuració de les cookies en qualsevol moment. Més informació ACEPTAR

Aviso de cookies